zachmurzenie duże
16°
14°
środa
Reklama
Czy radni zlikwidują filię nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach?
21 maja 2020 r. | 10:27
1

W środę 27 maja w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Żarkach, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Początek sesji o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Żarki o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał.
4.Informacja przewodniczących komisji stałych o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarki w 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres oznaczony do 3 lat.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.
12.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej.
13.Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarki.
14.Uchwalenie zmian w uchwale Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
15.Sprawozdanie z działalności ŚDS w Żarkach za 2019 r.
16.Sprawozdanie z działalności MGOPS w Żarkach wraz z oceną zasobów pomocy społecznej za 2019r dla Gminy Żarki.
17.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku
18.Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach radnych.
19.Sprawy różne,bieżące.
20.Zamknięcie obrad XIX sesji.Jedna odpowiedź do “Czy radni zlikwidują filię nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach?”

  1. Ja pisze:

    To gdzie ta sesja wreszcie będzie ? w urzędzie ? w domu kultury a może w bibliotece ?

    5
    2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *