zachmurzenie duże
11°
środa
Reklama
Jest praca w UMiG w Żarkach
25 stycznia 2023 r. | 08:00
3

Burmistrz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie gospodarki komunalnej i inwestycji.

Ogłoszenie znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Nazwa stanowiska: podinspektor

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie wyższe,

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Pracy, ustawy Ordynacja Podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej gminy,

2/ księgowanie czynszów mieszkań komunalnych i ich windykacja,

3/ współpraca z zakładem energetycznym i gazowniczym,

4/ prowadzenie list obecności oraz ewidencji czasu pracy pracowników gospodarczych,

5/ współpraca z Sądem Rejonowym w Myszkowie w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności w Urzędzie przez skazanych,

6/ prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem w okresie letnim basenu kąpielowego,

7/ prowadzenie spraw związanych z funduszem sołeckim.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku w pomieszczeniu usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Z powyższym stanowiskiem wiąże się również praca w ternie. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc grudzień 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j. ze zm.).

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach
ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku do godziny 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl3 odpowiedzi na “Jest praca w UMiG w Żarkach”

 1. Gargamel pisze:

  Brak chętnych do pracy w takim urzędzie gdzie mobbing jest na pierwszym planie. Trzeba być idiotą żeby tam pracować.

  8
  0
 2. ZGRYWUS pisze:

  Ale czy ciemniaki widzieli nepotyzm jak w urzędzie światło wyłączone?

  2
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *