zachmurzenie duże
20°
16°
niedziela
Reklama
Jest praca w UMiG w Żarkach
13 sierpnia 2021 r. | 11:04
5

Burmistrz Klemens Podlejski poszukuje pracownika. Właśnie został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Edukacji i obsługi jednostek oświatowych. Można zarobić nawet 3000 zł brutto.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17
42-310 Żarki
Nazwa stanowiska: starszy specjalista
Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3 letni staż pracy,
- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, prawo oświatowe, system oświaty, finanse publiczne, Karta Nauczyciela
- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole
- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1/ prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych;
2/ obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół oraz rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych;
3/ prowadzenie analizy analitycznej kont księgowych jednostek oświatowych;
4/ dokonywanie rozliczeń z ZUS i US jednostek oświatowych;
5/ księgowanie dokumentacji finansowo- księgowej.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc lipiec 2021 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty :
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).
- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań
- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie Edukacji i obsługi jednostek oświatowych” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 roku do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie
internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl.5 odpowiedzi na “Jest praca w UMiG w Żarkach”

 1. Kołodko pisze:

  Żart : to etat dla córki dawnego radnego z Jaworznika ?

  12
  1
 2. Żart pisze:

  Wymagania niezbędne – to jakiś żart. Osoba na takim stanowisku powinna obowiązkowo mieć ukończone studia związane z organizacją i zarządzaniem w oświacie, które powinny być niezbędne do zajmowania proponowanego stanowiska.

  7
  1
  • wodnik pisze:

   Przecież to etat księgowej a nie zarządzającej w oświacie.Od zarządzania są dyrektorzy .

   5
   1
   • Żart pisze:

    Wodniku, aby mieć pełną świadomość kwestii finansowych w oświacie należy ukończyć studia podyplomowe w tym zakresie, pojęcie o jednostkach systemu terytorialnego jakim są placówki oświatowe … zwykła księgowa, która nie ma styczności z oświatą będzie kiepską księgową i żadnym wsparciem dla dyrektorów palcówek …

    1
    0
 3. Hugo Koloss pisze:

  haha konkurs już rozstrzygnięty przed ogłoszeniem #nepotyzm

  10
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *