słabe opady deszczu
18°
16°
niedziela
Reklama
Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
15 września 2023 r. | 13:35
2

Burmistrz Żarek poszukuje kasjera. Właśnie został ogłoszony nabór na stanowisko kasjer w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Podtytuł: kasjer w Referacie Finansowym
Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 42-310 Żarki

Nazwa stanowiska: kasjer

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne

- minimum roczny staż pracy

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych - nieposzlakowana opinia

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o podatku
od towarów i usług

- znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność

- umiejętność pracy w zespole

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- obsługa kasowa Urzędu

- sporządzanie raportów kasowych i terminowe przekazywanie pracownikom Referatu Finansowego

- przygotowywanie rachunków do wypłaty gotówkowej, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym

- zamawianie bloczków opłaty targowej, przekazywanie ich inkasentom oraz rozliczanie inkasentów targowiska miejskiego

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

- właściwe zabezpieczenie pomieszczeń kasy oraz staranne i należyte zabezpieczenie środków pieniężnych i innych

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na pierwszym piętrze . Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Pobieranie i odprowadzanie gotówki odbywa się banku obsługującym gminę Żarki

Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

5. Informacja : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze
(miesiąc sierpień 2023 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty :

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć w zamkniętej kopercie
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 20 września 2023r. do godziny 15.00 .

Koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nabór na stanowisko kasjera w urzędzie Miasta i Gminy Żarkach, ul. T. Kościuszki 15/17 w Żarkach ”.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl2 odpowiedzi na “Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach”

 1. hmm...hmm pisze:

  … a wybraniec bądź wybranka już na pewno ustalony…

  3
  0
 2. Werty pisze:

  Czas najwyższy trochę odchudzić tą administracje , bo siedzą po kilka osób w pokojach a trudno coś załatwić .

  3
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *