zachmurzenie duże
14°
13°
środa
Reklama
fot. opuszczone.net
Będzie zmiana MPZP dla sołectwa Wysoka Lelowska
24 marca 2021 r. | 11:53
2

Burmistrza Miasta i Gminy Żarki poinformował o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 2 marca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska wraz z prognozą oddziaływania ww. zmiany planu na środowisko oraz uzasadnieniem, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 23.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, pok. nr 19, o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Żarki na adres Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@umigzarki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 13.05.2021 r.:
- w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@umigzarki.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Żarki.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Klemens Podlejski2 odpowiedzi na “Będzie zmiana MPZP dla sołectwa Wysoka Lelowska”

  1. obserwator pisze:

    a nie łaska pokazać piękne osiedle socjalne?Ten budynek to już dawna przeszłość!!!Dajesz opinię sam o sobie,DNO!!!!

    5
    8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *