zachmurzenie duże
19°
18°
czwartek
Reklama
Burmistrz szuka nowego dyrektora w Przybynowie
05 czerwca 2019 r. | 10:05
6

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie. Dokumenty w konkursie można składać do 18 czerwca 2019 roku.

ogłoszenie znajdziecie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Ogłoszenie:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone na podstawie art. 63 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz
§1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1587)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenia zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-imię (imiona) i nazwisko,
-datę i miejsce urodzenia,
-obywatelstwo,
-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentach potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz.224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721,1948,2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz.1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r., poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach pokój nr 18,
ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18.06.2019 do godziny 15.30 w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie”
4. Oferta złożona za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) lub platformy ePUAP powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
5. Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.6 odpowiedzi na “Burmistrz szuka nowego dyrektora w Przybynowie”

 1. Kargul pisze:

  Kto wymyślił takie wezwanie szkoły?
  Kiedy były chrzciny?
  Nie podejrzewałem mieszkańców Przybynowa o takie wyczucie ducha czasu.
  Po ukończeniu szkoły pod takim wezwaniem, absolwenci są idealnymi poborowymi do podstawowych prac w krajach starej Integracji Europejskiej.

  7
  9
 2. Martin pisze:

  Już chyba nawet wiadomo kto “wygra konkurs” i będzie nowym dyrektorem:) Pani Świerdza 🙂 Mam rację ? 😉 No cóż, niektórzy bez znajomości zupełnie nie potrafią sobie radzić.

  11
  5
 3. Jasiek pisze:

  Pani Świerdza Hahaha a pan Świerdza znowu zostanie Cieciem szkolnym Hahaha

  14
  1
 4. temida. pisze:

  Kargul pilnuj swojej miedzy. Integracja Europejska to dla Ciebie science fiction. Nie masz co sobie głowy zaprzątać. Nie zrozumiesz. Pozdrawiam. Pawlak

  4
  8
 5. Pinki pisze:

  A lepiej Twoim zdaniem było wcześniej jak była szkoła imienia Hanki Sawickiej., o której nikt nic nie wiedzial kto to jest??

  6
  6
 6. XXXXXC pisze:

  do TEMIDY Marleno startuj

  4
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *