zachmurzenie umiarkowane
23°
21°
wtorek
Reklama
fot. https://www.facebook.com/spjaworznik/
Cztery lokale w Jaworzniku dla Ukraińców
27 marca 2024 r. | 08:03
0

Gmina Żarki przeznaczyła cztery lokale mieszkalne dla mieszkańców Ukrainy. Chodzi o lokale w Jaworzniku.

Poniżej zarządzenie Burmistrza Klemensa Podlejskiego w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 8, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LX/362/2024 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Żarki na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. Urz. Woj. Śl. 2024r. poz. 1972)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Określa się formy i tryb udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania.

2. Pomoc obywatelom Ukrainy będzie realizowana poprzez umożliwienie obywatelom Ukrainy zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki.

3. Lokale mieszkalne wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia zostały wyremontowane w ramach projektu pt.: ,,Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych" realizowanego ze środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.5.5 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

§ 2

W mieszkaniowym zasobie Gminy Żarki wyznaczam następujące lokale mieszkalne celem zapewnienia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywatelom Ukrainy na czas trwania konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa:

1) Jaworznik, ul. Szkolna 35/2;

2) Jaworznik, ul. Szkolna 35/3;

3) Jaworznik, ul. Szkolna 35/4;

4) Jaworznik, ul. Szkolna 35/5.

§ 3

1. Lokale mieszkalne będą przyznawane obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, zostały wpisane na Listę osób uprawnionych do najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki oraz mają potencjał do usamodzielniania ekonomicznego (m.in. pracują lub aktywnie poszukują pracy, posiadają dochody, w tym świadczenia otrzymywane w polskim systemie). Przez osoby przybyłe i przebywające legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

2. Lokale mieszkalne będą przyznawane obywatelom Ukrainy zgodnie z zapisami uchwały nr XXIX/191/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki" (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 4344).

§ 4

W przypadku braku zapotrzebowania ze strony obywateli Ukrainy, lokale mieszkalne wskazane w § 2 będą przyznawane zgodnie z zapisami uchwały nr XXIX/191/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarki" (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 4344).

§ 5

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *