pochmurnie
23°
20°
niedziela
Reklama
Jest praca w UMiG w Żarkach
18 maja 2022 r. | 11:50
1

Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki. Burmistrz poszukuje inspektora ds. przeciwpożarowych do pracy na pół etatu.

ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Nazwa stanowiska: inspektor ds. przeciwpożarowych

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie średnie,

- co najmniej 5- letni staż pracy,

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym; Kodeksu Postępowania Administracyjnego; ustawy o ochronie przeciwpożarowej; ustawy o ochotniczych strażach pożarnych; rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy

wykonywanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
określanie potrzeb finansowych jednostek ochotniczej straży pożarnej z gminy Żarki
i zgłaszanie ich do budżetu gminy;

współdziałanie z komendantem powiatowym PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi i środowiska na obszarze gminy;
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem konserwacji i utrzymaniem w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu, środków
transportu, odzieży oraz umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń w jednostkach

OSP w gminie;

współudział w organizowaniu gminnych zawodów sportowo-pożarniczych;
aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na zebraniach ocen
dotyczących działań ratowniczych;

udzielanie pomocy naczelnikom OSP w zakresie szkolenia ratowników oraz
organizowanie szkoleń i ćwiczeń;

współpraca z naczelnikami OSP w zakresie doskonalenia ratowniczego;
koordynowanie funkcjonowania Krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę;
prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej, współpraca ze szkołami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie;
udział w pracach Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.”
4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku na pierwszym piętrze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. powyższym stanowiskiem wiążą się również wyjazdy poza teren gminy. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc kwiecień 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań;

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przeciwpożarowych” należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 maja 2022 roku
do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.plJedna odpowiedź do “Jest praca w UMiG w Żarkach”

 1. Zezowate Szczęście pisze:

  Burmistrz jest Strażakiem z krwi i kości
  Morda mu cały czas płonie
  Niech se weźmie tą robotę to se do pensji dorobi

  6
  2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *