bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
Jest praca w urzędzie. Możesz zarabiać kilka razy mniej niż burmistrz!
30 listopada 2021 r. | 11:31
6

Burmistrz Klemens Podlejski ogłosił nabór na jednego ze swoich podwładnych. Burmistrz poszukuje od pracy inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. Pensja cztero-, pięciokrotnie niższa od wynagrodzenia Burmistrza.

ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Nazwa stanowiska: inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 letni staż pracy,

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,

- znajomość topografii gminy Żarki.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy

1/ tworzenie i stała aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami;

2/ przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami i ich weryfikacja;

3/ prowadzenie wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami;

4/ dokonywanie zmian w wymiarze opłaty na podstawie składanych deklaracji;

5/ współpraca z wykonawcą umowy na odbiór odpadów komunalnych w gminie Żarki: przekazywanie danych i ich bieżąca aktualizacja, monitorowanie terminowości i rzetelności odbioru odpadów komunalnych;

6/ prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;

7/ przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowej segregacji odpadów oraz rzetelności składanych deklaracji;

8/ przyjmowanie oraz wprowadzanie do systemu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Z powyższym stanowiskiem wiążą się również wyjazdy po terenie gminy. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc październik 2021 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 3 grudnia 2021 roku
do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie

internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl6 odpowiedzi na “Jest praca w urzędzie. Możesz zarabiać kilka razy mniej niż burmistrz!”

 1. wodnik pisze:

  Po co te poszukiwania ? będzie ta co tam siedzi ?

  7
  0
 2. Katarzyna pisze:

  Podajcie kto już tam siedzi zobaczymy wyniki konkursu…. Parodia… Ludzie się zgłaszają tracą czas i na co to wszystko… Parodia!!

  6
  0
 3. gośc pisze:

  Te stanowisko jest od dawna zarezerwowane dla córki radnego

  10
  0
 4. Idiota pisze:

  Którego radnego a raczej wieprza czy też knura ? Coś , ktoś wie ?

  6
  1
 5. Jędruś pisze:

  czy to córa szambo – nurka

  6
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *