zachmurzenie umiarkowane
19°
17°
wtorek
Reklama
Jest wakat w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
25 sierpnia 2021 r. | 11:15
1

Jest kolejny wakat. Burmistrz Klemens Podlejski poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Dokumenty można składać do 30 sierpnia.

ogłoszenie:

Nazwa stanowiska: inspektor
Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy
1.Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3 letni staż pracy,
- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
- znajomość topografii gminy Żarki.
3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1/ prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami, placami i parkami gminnymi
w tym m.in.:
- wydawanie zezwoleń na lokalizacje w pasie drogowym obiektów nie związanych
z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat,
- uzgadnianie lokalizacji zjazdów w pasie drogowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie dróg, placów i parków,
2/ prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej w tym organizowanie przeglądów kominiarskich, energetycznych. poż. w budynkach komunalnych, prowadzenie gospodarki magazynowej Urzędu,
3/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.
4. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz budynku, z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Z powyższym stanowiskiem wiążą się również wyjazdy po terenie gminy. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.
5. Informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc lipiec 2021 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.
Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016 r. poz. 902 ze zm.).
- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań
- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17
lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku
do godziny 15.30.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie
internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.pl

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Jest wakat w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach”

 1. kadrowa pisze:

  Przecież wynik rekrutacji jest już znany.
  Po raz kolejny będzie ona przebiegała w sposób sprawdzony i pewny.
  Pseudo egzamin a następnie rozmowa kwalifikacyjna która o dziwo ma decydujący wpływ na wynik rekrutacji.
  Kolejny ,,po ciotek” zostanie zatrudniony w urzędzie.

  4
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *