zachmurzenie duże
17°
14°
niedziela
Reklama
Jurajski Ptak Fantastyczny 2022
17 listopada 2022 r. | 12:24
0

Pracownia Artystyczna Jura z Żarek organizuje konkurs dla dzieci pn. „Jurajski Ptak Fantastyczny 2022”.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

1. Organizatorem Konkursu: „Jurajski Ptak Fantastyczny 2022” jest pracownia Artystyczna Jura z
Żarek. Jest to Konkurs o zasięgu powiatowym i odbywa się pod honorowym patronatem Starosty
Myszkowskiego oraz Rady Powiatu.
2. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne, a udział jest równoznaczny z
akceptacją Regulaminu Konkursu.
3. Komunikacja związana z konkursem odbywa się przez skrzynkę kontaktową Artystyczna Jura na
Facebooku lub drogą mailową: artystycznajura@interia.pl Telefon kontaktowy do Organizatora:
662 311 527.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych prac konkursowych, obrazu najbardziej
pomysłowego, najoryginalniejszego przedstawienia Jurajskiego Ptaka Fantastycznego. Oceniana
będzie zarówno pomysłowość, jak i estetyka wykonania pracy. Celem niniejszego Konkursu jest
również zorganizowanie wystawy, na której zostaną zaprezentowane nagrodzone prace konkursowe.
5. O temacie Konkursu. Tematem Konkursu jest Jurajski Ptak Fantastyczny 2022. Uczestnicy
Konkursu na podstawie ogólnej wiedzy o ptakach, powinni dokonać próby wykreowania ptaka
fantastycznego, wymyślonego, nierealnego, bajkowego i nazwać go (można go krótko opisać lub
napisać na jego temat krótki wiersz, limeryk). Ptak może mieć cechy innych zwierząt bądź rzeczy, np.
może być pokryty inną materią niż pióra, jego wygląd może przypominać inne zwierzę, ale
jednocześnie powinien zachować cechy wyglądu ptaka; obraz powinien mieć cechy eklektycznego
brikolażu. Przy realizacji tematu należy się wykazać pomysłowością i indywidualnością. Można, ale nie
trzeba, wprowadzić do pracy elementy kojarzące się z naszym regionem – Jurą (będzie to atutem
pracy konkursowej).
6. O technice wykonania pracy konkursowej. Prace należy wykonać dowolną płaską techniką
plastyczną (malarstwo, pastel, wyklejanka, grafika, kolaż, malowanie\wyklejanie plasteliną, rysunek:
ołówek, piórko, węgiel) – z wyłączeniem techniki wyklejania materiałami sypkimi - na dowolnym
typie podobrazia (brystol, karton, dykta, blejtram) o FORMACIE NIE MNIEJSZYM NIŻ A3 (30x42 cm).
(kartę zgłoszeniową należy przykleić z tyłu pracy, w lewym, dolnym rogu).
PRAC NIE NALEŻY OPRAWIAĆ!!!
7. Prace zgłoszone do Konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie (bez
pomocy osoby dorosłej). Prace te nie mogą być wcześniej publikowane lub przedstawiane w innych
konkursach.
8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość prac.
9. Prace konkursowe wraz z przyklejoną z tyłu wypełnioną Kartą Zgłoszeniową należy dostarczyć w
terminie do 5 grudnia 2022 roku do pracowni Artystyczna Jura w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Żarkach przy ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki z dopiskiem na kopercie: <<„Jurajski Ptak
Fantastyczny” KONKURS 2022>>.
10. Na Karcie Zgłoszeniowej powinny znajdować się następujące informacje: imię i nazwisko autora
pracy, klasa oraz wiek, telefon kontaktowy do rodzica oraz nauczyciela\instruktora zajęć
plastycznych, adres mailowy, adres placówki, z której jest zgłoszona praca oraz zgodę na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. Karta Zgłoszeniowa musi być podpisana
przez Rodzica.
11. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.
12. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury w następujących kategoriach:
I. Przedszkole;
II. Szkoła Podstawowa, klasy I do III;
III. Szkoła Podstawowa, klasy IV do VIII.
13. W Konkursie będą oceniane walory wizualne, estetyka wykonania pracy oraz oryginalny sposób
przedstawienia tematu.
14. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia 2022 roku na stronie Artystyczna Jura na
Facebooku.
15. Organizator przewiduje w Konkursie dyplomy, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia na zajęcia w
pracowni. Nagrodami rzeczowymi będą między innymi: albumy, książki - literatura dziecięca, gry,
materiały plastyczne i dekoracyjne.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w danej kategorii
wiekowej oraz do przyznania wyróżnień. Organizator zastrzega sobie również prawo do wyłonienia
odrębnej, dodatkowej kategorii, jeśli zaistnieje taka konieczność.
17. Prace Laureatów będą zaprezentowane na wystawie podsumowującej Konkurs, która odbędzie
się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach. Termin wręczenia nagród i dyplomów oraz
termin planowanej wystawy zostaną opublikowane w osobnej WIADOMOŚCI O WRĘCZENIU
NAGRÓD I WYSTAWIE PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS „Jurajski Ptak Fantastyczny 2022”.
18. Nagrody konkursowe nie będą wysyłane pocztą. W przypadku nieobecności na uroczystym
wręczeniu nagród, osoba nagrodzona jest zobowiązana do kontaktu telefonicznego (662 311 527) z
Organizatorem Konkursu i odebrania nagrody w innym, umówionym terminie. Nagrody nieodebrane
w uzgodnionym terminie zostaną przekazane do innych konkursów.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
20. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na
Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji zdjęć i
materiałów multimedialnych powstałych w trakcie trwania Konkursu oraz podczas rozdania nagród.

Powstałe materiały mogą być użyte do celów informacyjnych oraz promocyjnych w publikacjach
tradycyjnych i elektronicznych oraz w serwisach społecznościowych. Prace zgłoszone do Konkursu nie
będą zwracane autorom, stają się własnością Organizatora Konkursu.

21. W celu realizacji Konkursu i komunikacji o Konkursie konieczne jest przetwarzanie przez
Organizatorów danych obejmujących: imię i nazwisko dziecka/rodzica uczestnika konkursu, numer
telefonu podany na karcie zgłoszeniowej, adres e-mail, wiek dziecka oraz wizerunek dziecka. Konkurs
JURAJSKI PTAK FANTASTYCZNY ma charakter publiczny i otwarty, a zgłoszenie prac do Konkursu jest
dobrowolne i jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystywanie/przetwarzanie zgłoszonych
danych osobowych (dane będą: zbierane, przechowywane, zapisywane, przeglądane, udostępniane
publicznie) m.in. w celu realizacji Konkursu /na podstawie art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, a począwszy od 25 maja 2018 r. także na podstawie art.6
ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/. Jeżeli nie wyrażacie Państwo
zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu realizacji Konkursu, Państwa
dziecko nie będzie mogło wziąć w nim udziału. W tym wypadku nadesłane prace można wycofać z
Konkursu do dnia zakończenia przyjmowania prac konkursowych (tj. do 30.04.2021 r.). Jednocześnie
informujmy, że zgłoszone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz
przypominamy o tym, że macie Państwo prawo do: wglądu do nich, poprawienia lub żądania ich
usunięcia oraz począwszy od 25 maja 2018 r. macie Państwo prawo do żądania dostępu do
zgłoszonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
przeniesienia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Zasady korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z
tych praw należy się skontaktować z Organizatorami (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres:
artystycznajura@interia.pl ).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *