zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
fot. ogonkowo
Kolejna akcja unicestwiania szczurów w gminie Żarki
14 października 2021 r. | 11:18
0

Na terenie gminy Żarki trwa powszechna akcji deratyzacji, w trakcie której Burmistrz Klemens Podlejski chce unicestwić wszystkie szczury na terenie gminy.

Poniżej obwieszczenie Burmistrza w tej sprawie.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Na podstawie § 17 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 18 sierpnia 2020 r., wprowadzam na terenie Gminy Żarki obowiązek powszechnej akcji deratyzacyjnej.

Powszechna akcja deratyzacyjna polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki w oczyszczalni ścieków, zakładach produkcji żywności oraz innych obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych, placówkach kulturalno-oświatowych i budynkach wielolokalowych.
Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach wieczystych, zarządcach nieruchomości i obiektów.
Powszechną akcję deratyzacji ustala się w terminie od dnia 1 października do dnia 21 października 2021 roku.
W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1. Oczyszczenia podwórzy, piwnic, poddaszy, strychów, magazynów we wszystkich obiektach
i zakładach celem pozbawienia gryzoni ewentualnego pożywienia.
2. Przeprowadzenia deratyzacji oraz pokrycia jej kosztów.
3. Zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środków (preparatów) ogólnodostępnych przeciw gryzoniom, posiadających rejestrację przez Ministra Zdrowia lub posiadającej atest Państwowego Zakładu Higieny. Można również zawrzeć umowę o wykonanie deratyzacji z przedsiębiorcą wykonującym tego typu usługi.
4. W dniach od 1 października do 21 października br. należy wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, stołówek, barów, restauracji itp. w ilości zgodnej z podaną na etykiecie środka użytego do deratyzacji.
5. W okresie trwania deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonych środków.
6. Po zakończeniu akcji niezwłocznie należy usunąć pozostałości trutki. Padłe gryzonie należy usuwać
z nieruchomości na bieżąco.
7. Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
8. W miejscach wyłożenia trutki należy umieścić wyraźne ostrzeżenie „UWAGA TRUTKA”.
9. W przypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką należy bezwzględnie skontaktować się
z lekarzem.
Nadzór nad przebiegiem powszechnej akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.
Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 281) za nieprzestrzeganie w/w postanowień grozi kara grzywny w wysokości do 1500,00 złotych albo karą nagany.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *