bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
Kolejne pomyłki w księgowości uderzające w skarbnika gminy
26 sierpnia 2022 r. | 11:56
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach również w zakresie księgowości i sprawozdawczości.

W 2021 r. nieprawidłowo ujęto w księgach Urzędu Miasta i Gminy Żarki należności długoterminowe z tytułu rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości zbytej w trybie bezprzetargowym, przewidziane do spłaty w latach 2023 - 2024 w łącznej kwocie 7.260,00 zł w ewidencji konta 221 – „Należności budżetowe” zamiast w ewidencji przewidzianego dla tego typu należności konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”. Było to niezgodne z zasadami funkcjonowania tych kont zawartymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz w zakładowym planie kont ustalonym zarządzeniem Nr Fin/6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 28 kwietnia 2017 r. w związku z definicją należności krótkoterminowych zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 917 z późn. zm.).

Ewidencjonowanie należności w księgach rachunkowych Urzędu Miasta i Gminy Żarki należało do pracowników Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Dorota Mucha – Skarbnik Miasta i Gminy Żarki.

W trakcie kontroli dokonano stosownego przeksięgowania należności długoterminowych z konta 201 na konto 260.

Wniosek nr 5
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Żarki w zakresie prawidłowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych Urzędu długoterminowych należności budżetowych zgodnie z zasadami funkcjonowania kont 221 i 226 określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342) oraz w zakładowym planie kont wprowadzonym zarządzeniem Nr Fin/6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 28 kwietnia 2017 r., mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *