bezchmurnie
17°
12°
czwartek
Reklama
Kolejne uwagi RIO do sprawozdawczości w urzędzie!
01 września 2022 r. | 11:09
0

Kolejne uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, dotyczyły sprawozdawczości w urzędzie.

W latach 2019 - 2021 w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej a następnie w sprawozdaniu zbiorczym jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie „Dochody otrzymane”, w dziale 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 292 – „Subwencje ogólne z budżetu państwa”, wykazano dochody w kwocie innej niż wynikało to z ewidencji księgowej (organu) do konta 133 – „Rachunek budżetu”. Naruszono tym § 3 ust. 5 pkt 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 1, § 9 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie ze wskazanymi przepisami, w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

W wyniku powyższego w sprawozdaniach zaniżono wysokość otrzymanej subwencji: za rok 2019 o kwotę 581.158,00 zł, za rok 2020 o kwotę 605.025,00 zł, za rok 2021 o kwotę 612.208,00 zł. Zadania w zakresie przygotowania danych do sporządzenia sprawozdania jednostkowego Rb-27S wykonywali pracownicy Referatu Finansowego. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Dorota Mucha – Skarbnik Gminy Żarki.

Sprawozdania jednostkowe oraz zbiorcze Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia odpowiednio roku: 2019, 2020, 2021 zostały podpisane przez: p. Klemensa Podlejskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Żarki i p. Dorotę Muchę – Skarbnika Gminy.

W trakcie kontroli w dniu 25 marca 2022 r. sporządzono i przekazano do RIO w Katowicach korektę sprawozdania Rb-27S za rok 2021, w której wykazano dochody otrzymane z tytułu subwencji w prawidłowej wysokości.

Wniosek nr 6
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Żarki w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *