zachmurzenie duże
19°
18°
czwartek
Reklama
Jest praca w UMiG w Żarkach. Można zarobić nawet 3100 zł miesięcznie
10 sierpnia 2022 r. | 12:19
0

Burmistrz ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Jest praca w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach na stanowisku referent w referacie Gospodarki Komunalnej. Zarobki ok. 3100 zł miesięcznie.

ogłoszenie:

Nazwa i adres jednostki : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17 42-310 Żarki

Nazwa stanowiska: referent w referacie Gospodarki Komunalnej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie min. średnie,

- co najmniej 2- letni staż pracy,

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość ustaw: o samorządzie gminnym; kodeksu postępowania administracyjnego;
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochotniczych strażach pożarnych

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- załatwianie spraw związanych ze zgłoszeniami do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

- prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego w Żarkach,

- prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych,

- wydawanie kart drogowych kierowcom OSP i rozliczanie ich ze zużytego paliwa i olejów

przez samochody pożarnicze,

- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów strażackich,

- naliczanie członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych. Praca wewnątrz i na zewnątrz budynku tj. powyższym stanowiskiem wiąże się również konieczność wizytowania targowiska miejskiego w Żarkach. Stanowisko nie jest narażone na uciążliwe i szkodliwe warunki pracy. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (miesiąc lipiec 2022 roku) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Żarkach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł
poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych powyższym zakresem wykonywanych zadań;

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta w referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach ul. T. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 sierpnia 2022 roku do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej BIP pod adresem zarki.bip.jur.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *