zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
Może tym razem się uda?
20 października 2021 r. | 09:00
2

Burmistrz Klemens Podlejski kolejny raz ogłosił nabór na komendanta straży miejskiej w Żarkach. Może tym razem do naboru zgłosi się osoba, która spodoba się burmistrzowi?

Szczegóły ogłoszenia poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Nazwa stanowiska: Komendant Straży Miejskiej

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

1.Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: bezpieczeństwo publiczne, administracja, prawo;

- ukończone 21 lat;

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym min. 2 lata w straży miejskiej lub policji;

- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

- nienaganna opinia;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów na podstawie których funkcjonuje Straż Miejska t.j: ustawa
o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, ustawa kodeks wykroczeń, ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;

- ukończenie kursu podstawowego dla strażników gminnych;

- posiadanie doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne;

- umiejętność kierowania zespołem i dobrej organizacji pracy;

- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność;

- posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;

- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;

- znajomość topografii gminy Żarki.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej;

- kierowanie bieżącą działalnością straży miejskiej;

- realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o straży gminnej, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego;

- współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego;

- bieżąca analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Żarki
i dostosowywanie zadań straży miejskiej do występujących zagrożeń i potrzeb;

- podejmowanie działań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych.

Praca przy komputerze. Praca w budynku oraz praca w terenie. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

5. Informacja:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

- kserokopia dowodu osobistego;

- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z póź. zm.);

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem komendanta straży miejskiej;

- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach” należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 10 listopada 2021 do godziny 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej zarki.bip.jur.pl

Uwaga:

- dokumenty lub oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane lub potwierdzone
za zgodność z oryginałem2 odpowiedzi na “Może tym razem się uda?”

 1. PIETRUCHa pisze:

  nie dla PSA kiełbasa
  a PIES lubi kąsać

  3
  0
 2. big poppa pisze:

  jaka kasa?to sie zastanowie

  2
  1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *