zachmurzenie duże
14°
13°
środa
Reklama
Nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych w gminie Żarki
22 sierpnia 2022 r. | 10:00
1

Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, inspektorzy wykryli w urzędzie w Żarkach nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych.

W zakresie przeprowadzenia w 2019 r. postępowania o zamówienie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Osiedla 600-lecia oraz w ul. Chryzantem i Leśniowskiej w Gminie Żarki” oraz w zakresie jego realizacji stwierdzono, że:
- w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ nie wskazano odpowiednich dokumentów, jakie wykonawca powinien złożyć w przypadku, gdy samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w postępowaniu i w tym zakresie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, potwierdzających, że wobec takiego podmiotu nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Powyższym naruszono art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 41 pkt 7a w związku art. 22a ust. 3 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Nieprawidłowość tego samego rodzaju została stwierdzona także w przeprowadzonym w 2020 r. postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie Gminy Żarki”, jak również była stwierdzona w trakcie kontroli doraźnej gospodarki finansowej Gminy Żarki w zakresie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej w Żarkach”, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniach od 21 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r., co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa RIO w Katowicach Znak: WK-612/4/4/18 z dnia 15 listopada 2018 r.
- zaniechano wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentu wymaganego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. „wykazu robót budowlanych”, czym naruszono art. 26 ust. 3 powyższej ustawy. Złożony przez wykonawcę „wykaz robót” nie potwierdzał spełniania przez niego wymaganego warunku.
- w dniu 30 września 2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy o zamówienie, którym dokonano zmiany terminu realizacji zamówienia z naruszeniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższym aneksem przesunięto termin realizacji zamówienia z dnia 30 września 2019 r. na dzień 14 lutego 2020 r. z powodu „siły wyższej”. W umowie o zamówienie Nr RGK III.2721.8.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, natomiast zaniechał określenia dopuszczalnego zakresu tej zmiany poprzez wskazanie np. czy okres, o który zostanie przedłużony umowny termin realizacji zamówienia, będzie zależny od uznaniowości samego zamawiającego, czy też będzie on ściśle proporcjonalny do okresu, w którym rzeczywiście występowały utrudnienia bądź przestój w realizacji robót, związane z wystąpieniem zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia.
- nie wyegzekwowano od wykonawcy przedłużenia ważności gwarancji ubezpieczeniowej wniesionej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź wniesienia nowego zabezpieczenia w jednej z form przewidzianych art. 148 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z przesunięciem terminu realizacji zamówienia aneksem nr 1 z dnia 30 września 2019 r. Naruszono tym art. 147 ust. 2 i art. 151 ust. 1 ww. ustawy prawo zamówień publicznych. Zadania w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania o zamówienia publiczne, w tym analizy przesłanek warunkujących dokonywanie zmian do umowy o zamówienie publiczne, należały do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Nadzór w tym zakresie sprawował Kierownik tego Referatu.

Postępowanie przetargowe przeprowadziła komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 10 lipca 2019 r.

Wniosek nr 2
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Żarki, w tym nad członkami komisji przetargowej, wykonującymi zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienie publiczne oraz nadzorem nad ich realizacją w zakresie:
- wskazywania w dokumentach zamówienia, tj. w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia podmiotowych środków dowodowych jakie powinien złożyć wykonawca w przypadku, gdy polega na zasobach podmiotu trzeciego, w celu zbadania czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 272 ust. 2 i art. 119 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wzoru ogłoszenia o zamówieniu stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2439),
- czynności mających wpływ na wynik postępowania, tj. rzetelnego badania czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, stosowanie do art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b w związku z art. 128 ust. 1, art. 57 pkt 2) i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), a w przypadku skorzystania z podmiotowych środków dowodowych będących w posiadaniu zamawiającego, właściwego dokumentowania tego faktu, mając na uwadze art. 73 ust. 1 w związku z art. 274 ust. 4 i art. 16 pkt 2 powyższej ustawy,
- dokonywania istotnych zmian zawartej umowy o zamówienie publiczne, z poszanowaniem ustawowych przesłanek zmiany umowy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy,
- egzekwowania od wykonawcy ponownego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku utraty jego ważności przed zakończeniem realizacji zamówienia i uznaniem przez zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, stosownie do art. 449 ust. 2 w związku z art. 453 ust. 1 powyższej ustawy, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych w gminie Żarki”

  1. Mieszkaniec pisze:

    Proszę, popierajcie dalej to kumoterstwo w gminie Żarki. Zatrudnienia po znajomości, załatwianie własnych interesów kosztem mieszkańców, podwyższanie podatków. A Radni, dyrektorzy, kierownicy i sami urzędnicy robią co karze im burmistrz. Więc nie dziwmy się że są takie nieprawidłowości są a będzie ich więcej. Wstyd hańba ze taka gmina tak wygląda. ☹️

    14
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *