zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
Nierzetelne wykazanie wysokości spłacanych rat kredytów przez urzędników
08 września 2022 r. | 12:57
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w UMiG w Żarkach m.in. kontrolę w zakresie długu publicznego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarki na lata 2022 - 2029, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/223/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2021 r., w poz. 10.6. „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” wykazano wartości zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypadających do spłaty na lata 2023 - 2028 w innych wysokościach niż wynikające z harmonogramów spłat do umów kredytów i pożyczek (aktualnych na dzień podjęcia ww. uchwały).

Powyższe było niezgodne z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz z dyspozycją wynikającą ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz.83).

Powyższe polegało na tym, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poz. 10.6. wykazano niższe wartości spłat rat kredytów i pożyczek: za rok 2023 o kwotę 142.177,70 zł, za rok 2024 o kwotę 142.177,70 zł, za rok 2025 o kwotę 284.355,38 zł, za rok 2026 o kwotę 284.355,38 zł, za rok 2027 o kwotę 497.621,92 zł, za rok 2028 o kwotę 426.533,08 zł.

Przygotowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej należało do p. Doroty Muchy – Skarbnika Gminy Żarki.

W trakcie kontroli, w dniu 11 marca 2022 r., skorygowano dane w zakresie spłaty rat kapitałowych z tytułu kredytów i pożyczek w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarządzeniem Nr Fin/04/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2029.

Wniosek nr 7
Zapewnić sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarki z uwzględnieniem rzetelnych (obiektywnych) wartości w zakresie rozchodów budżetu, zgodnie z informacjami wynikającymi z zawartych umów i potwierdzonych przez banki zmian harmonogramów, stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz zgodnie z dyspozycją wynikającą ze wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *