pochmurnie
14°
środa
Reklama
Joe Monster
Nowy komendant Straży Miejskiej w Żarkach pilnie poszukiwany
23 sierpnia 2021 r. | 11:05
2

Burmistrz Klemens Podlejski poszukuje nowego komendanta Straży Miejskiej w Żarkach. Właśnie został ogłoszony nabór na to stanowisko.

ogłoszenie poniżej:

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Tadeusza Kościuszki 15/17,
42-310 Żarki
Nazwa stanowiska: Komendant Straży Miejskiej
Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy
1.Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: bezpieczeństwo publiczne, administracja, prawo;
- ukończone 21 lat;
- co najmniej pięcioletni staż pracy;
- brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
- nienaganna opinia;
- uregulowany stosunek do służby wojskowej;
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów na podstawie których funkcjonuje Straż Miejska t.j: ustawa
o samorządzie gminnym, ustawa o strażach gminnych, ustawa kodeks wykroczeń, ustawa kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
- ukończenie kursu podstawowego dla strażników gminnych;
- mile widziane posiadanie doświadczenia zawodowego w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo publiczne;
- umiejętność kierowania zespołem i dobrej organizacji pracy;
- dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność;
- posiadanie prawa jazdy kategorii „B”;
- znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
- znajomość topografii gminy Żarki.

3. Zakres zadań wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania straży miejskiej;
- kierowanie bieżącą działalnością straży miejskiej;
- realizacja zadań i obowiązków wynikających z ustawy o straży gminnej, aktów wykonawczych i aktów prawa miejscowego;
- współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego;
- bieżąca analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Żarki
i dostosowywanie zadań straży miejskiej do występujących zagrożeń i potrzeb;
- podejmowanie działań w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

4. Warunki pracy na stanowisku:
Stanowisko pracy mieści się w budynku usytuowanym na parterze. Na tym poziomie brak barier architektonicznych.
Praca przy komputerze. Praca w budynku oraz praca w terenie. Praca wymaga pełnej sprawności psychoruchowej.

5. Informacja:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej społecznej wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego zatrudnienia;
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
- kserokopia dowodu osobistego;
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z póź. zm.);
- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem komendanta straży miejskiej;
- oświadczenie dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu
z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Żarkach” należy składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach, ul. Kościuszki 15/17 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 6 września 2021 do godziny 15.30.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Sekretariacie Urzędu lub na stronie internetowej zarki.bip.jur.pl
Uwaga:
- dokumenty lub oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane lub potwierdzone
za zgodność z oryginałem2 odpowiedzi na “Nowy komendant Straży Miejskiej w Żarkach pilnie poszukiwany”

 1. Menda pisze:

  po co tu komendant jak tak by nie miał swojego zdania tylko na sznureczku i rozkazach Burmistrza a
  , może tata synusia zatrudni będzie tatę woził i wszyscy mogą mu naskoczyć bo będzie miał mundurek komendanta straży miejskiej czyż nie tak ………………………

  10
  2
 2. PIETRUCHa pisze:

  Oj jezdził by jak by tak Panie z urzędu przewiózł służbowo
  to by po nocach śniły o kierowcy.

  5
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *