zachmurzenie duże
11°
środa
Reklama
Radni głosowali w ciemno w sprawie skargi, której treści nie znali
14 października 2022 r. | 09:00
0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarkach, radni odrzucili skargę na Agnieszkę Palę-Czyż, kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. Problem w tym, że większość radnych nie wiedziała, o jaką skargę chodzi. Skarga ta nie została odczytana na sesji, ani dostarczona wszystkim radnym. Radni głosowali w ciemno.

Uzasadnienie skargi zostało mi udostępnione na moją prośbę.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) (dalej zwanej k.p.a.) przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. W treści skargi, skarżąca wskazuje na nienależyte wykonywanie obowiązków przez kierownik MGOPS Panią Agnieszkę Palę - Czyż, skarga podlega zatem rozpoznaniu przez Radę Miejską w Żarkach, gdyż zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

Rada Miejska w Żarkach zapoznała się ze skargą z dnia 22.08.2022 r., Skarga została przedłożona w dniu 14.09.2022r., na obrady komisji skarg wniosków i petycji. Na posiedzenie komisji przybyły: kierownik MGOPS Pani Agnieszka Pala – Czyż, pracownik MGOPOS Pani Jolanta Michalik, oraz wnosząca skargę p. A.G. Komisja skarg, wniosków i petycji po wysłuchaniu stron, tj. Pani Agnieszki Pala-Czyż, Jolanty Michalik oraz wnoszącej skargę, ustaliła, że wnosząca skargę nie dysponuje dowodem złożenia pisma do MGOPS z dnia 13.07.2022, nie wykazano zatem, aby kierownik MGOPS działała w sposób opieszały a tym samym nie doszło do nienależytego wykonywania jej obowiązków. Po przedyskutowaniu przez członków komisji uznaje się skargę za bezzasadną. Odnośnie pisma z dnia 13.07.2022r., organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest MOPS w Myszkowie, ponieważ Pani ubiegająca się o pomoc mieszka na terenie miasta Myszków. W tym zakresie zatem również nie doszło do nienależytego wykonywania obowiązków przez kierownik MGOPS w Żarkach.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *