zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
Radni “po cichu” podnieśli podatki od nieruchomości
03 listopada 2022 r. | 12:09
0

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żarkach, na wniosek Burmistrza Klemensa Podlejskiego, radni "po cichu" podnieśli podatki od nieruchomości.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,85 zł,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,15 zł,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł,
4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 0,25 zł.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,73 zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 20,87 zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,61 zł,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,04 zł,
5) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,35 zł,
b) letniskowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,35 zł,
c) nie wymienionych w pkt. 5 lit. a) i 5 lit. b) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,78 zł.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1. Grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby:
1) ochrony przeciwpożarowej,
2) działalności oświatowo - kulturalnej,
3) działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) pomocy społecznej.
2. Grunty, budynki lub ich części służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Zwolnienia wymienione w niniejszym paragrafie nie odnoszą się do nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 8444)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz PompaDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *