bezchmurnie
20°
18°
niedziela
Reklama
Radny Mirosław Jaskólski za obniżeniem diet radnych!
25 października 2017 r. | 13:33
29

Tuż przed sesją, na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Żarkach, radni odczytali pismo radnego Mirosława Jaskólskiego, który z racji wykonywania obowiązków służbowych, nie mógł być obecny na komisji i późniejszej sesji. Radny Jaskólski wniósł m.in. o obniżenie diety radnym! W tym kontekście bardzo oburzył się radny Alojzy Zieliński, który bardzo skrytykował Jaskólskiego.

Treść pisma, która dotarło do naszej redakcji, znajdziecie poniżej.

Zaborze, dnia 24 października 2017 r.

Mirosław Jaskólski
Radny RM Żarki

Przewodnicząca
Rady Miasta w Żarkach
Stanisława Nowak
Vice-Przewodniczący Rady Miasta w Żarkach
Henryk Świerdza

Szanowni Przewodniczący,

wprawdzie znowu jestem nieobecny na Sesji, gdyż przewodniczący nie przestrzegają ustaleń poczynionych na jednej z Sesji i ustaleniu dnia, w którym będą odbywać się Sesje. A tym dniem miał być poniedziałek. Jednak złośliwie i nagminnie – tak to odbieram – od kilku miesięcy Sesje odbywają się w dni, w których pomagam mieszkańcom Powiatu w Poradni.

Uważam jednak, że mimo, że jestem nieobecny ciałem, jestem bardziej aktywny na Sesji niż wielu innych Radnych, którzy owszem przyszli na Sesję, odsiedzieli 2 – 3 godziny, podnieśli rękę za z góry wiadomym wynikiem głosowania i bez odezwania się jednym słowem wyszli do domu. I za to należy się dieta. Mnie, który zabiera głos w wielu sprawach dieta się nie należy. Ale sprawa diet nie jest dla mnie istotna.

Zawsze zaznaczałem i zaznaczam, że funkcja radnego jest pracą społeczną, a nie sposobem na życie. Mam więc propozycję i wniosek formalny, który proszę przegłosować na obecnej Sesji. Wnioskuję o obniżenie diety z 1200 zł dla szeregowego radnego do 400 zł, a funkcyjnych do 500 zł, podobnie jak to jest w wielu innych radach. Głosowanie pokaże jak wielka jest chęć pracy w Radzie Miasta za mniejszą dietę. Pozwoliłem sobie policzyć jak wielkie znaczenie ma dieta dla radnych w Żarkach.

9 radnych otrzymuje dietę powyżej 50% swojego uposażenia wykazanym w Oświadczeniu Majątkowym, w tym 6 powyżej 70%, a nawet ponad 100%. Chciałbym zaznaczyć, że udział diety w moich dochodach to 5%, nikt więc nie może powiedzieć, że wszedłem do rady wyłącznie dla diety.

Można co do aktywności prześledzić protokoły z posiedzeń rady i komisji i policzyć ile razy poszczególni radni zabierali głos ile napisali interpelacji czy wniosków (i nie chodzi mi o wnioski do budżetu). Nie chodzi również o formułki pochwał za zrobienieczegoś co i tak byłoby zrobione.

Za co Radny otrzymuje dietę? To pytanie zadawałem już kilkakrotnie ale nigdy nie otrzymałem na nie odpowiedzi. Może teraz się uda Pani Przewodnicząca? Pewne tezy już przedstawiłem.

W każdej interpelacji zadaję pytania. Pytania to zdania zakończone znakiem zapytania. Niestety na wielepytań nie uzyskałem odpowiedzi. Kiedy je uzyskam? Czas na odpowiedz dawno minął, a odpowiedzi nie ma. Doczekam się?

Od pani przewodniczącej na odpowiedź czekam już 5 miesięcy. Wiem, problemy zdrowotne, zabieg operacyjny, ale odpowiedź może być formą rehabilitacji. Życzę powrotu do zdrowia i pełnej sprawności. W razie problemów ortopedycznych oferuję swoją pomoc.

Czemu nie można tak jak w wielu innych Radach ustalić stałych terminów Sesji ? Już kiedyś taki termin był ustalony, pod niego ułożyłem swój harmonogram pracy, a teraz od 4 miesięcy ustalane są terminy, które nie są zgodne z tymi ustaleniami. Póki co jeszcze nie jestem emerytem czy rencistą, ani pracownikiem podległym Gminie i nie mogę w dowolnym momencie pojawić się na Sesji. Jednak będę pamiętał o Dniu Samorządowca w 2018 roku i będę oczekiwał uroczystej Sesji w tym dniu, tzn. 27 maja, w niedzielę. Specjalnie zarezerwuję sobie dzień wolny !

Dziękuję za przedstawienie kosztorysu wstępnego na tablice z oznaczeniem ulic. Koszty mieszczą się w kwocie poniżej 130 tys. zł można więc takie zadanie powierzyć firmie bez przetargu nieograniczonego tylko z wolnej ręki, np. zapytania ofertowego. Oczywiście, że kolorystyka w tej chwili nie jest istotna. Jak wspominałem warto jeszcze pomyśleć o tabliczkach na bramy posesji (oczywiście odpłatne, ale przy tak dużej ilości ich koszt będzie dla mieszkańca symboliczny). Na pewno niższy niż gdyby organizowali to samodzielnie. A jednolite tabliczki ulic i posesji na pewno poprawią estetykę miasta i wsi.

Może warto treści tabliczek, oznakowania ulic skonsultować ze służbami ratowniczymi imieszkańcami ? Może również dla dobra mieszkańców uda się ten projekt zrealizować w przyszłym roku.

To, że Gmina ma rygorystyczne poziomy recyclingu to bardzo dobrze, jednak tłumaczenie pracowników firmy Strach, że śmieci zmieszane i segregowane wrzucają do jednej śmieciarki jest chyba przesadą. Przecież to problem pana Stracha, a nie mieszkańców. To on musi podstawić odpowiednią liczbę śmieciarek.

Odbiór śmieci w kilku terminach na pewno jest rozwiązaniem praktycznym i zasadnym. Tylko dla kogo ? Dla Gminy i dla pana Stracha na pewno! Dla mieszkańców już nie. Wygląda na to, że Gmina bardzo mocno broni interesów pana Stracha. Dlaczego takiej sytuacji nie ma np. w Gminie Poraj? W Choroniu, śmieci zmieszane i segregowane wywożone są w tym samym dniu i to do jadących równolegle dwóch śmieciarek. Widziałem to osobiście w dniu 20.10.2017 r. Czyżby w Poraju mieli gorsze układy z firmą Strach niż w Żarkach?

Przy okazji śmieci mam pytanie. Ile wynoszą koszty płacone za usługi wywożenia śmieci firmie Strach, a ile wynoszą wpływywnoszone przez mieszkańców Gminy za odbiór śmieci ? Czy te kwoty są równe, czy występuje między nimi jakaś różnica ? Jeżeli tak to jaka?

Panie v-ce przewodniczący, czy pan czytał moje interpelacje czy tylko odpowiedzi na nie podpisał? Obie były pisane do pana i to pan powinien napisać na nie odpowiedzi. Bycie figurą w radzie, to nie tylko przywileje ale i obowiązki, np. reprezentowanie Rady na zewnątrz.

Powinien Pan wiedzieć, że aktualny jest zawsze Regulamin, czy inny zapis prawny, który jest zamieszczony na oficjalnej stronie Gminy. A ten właśnie cytowałem w poprzedniej interpelacji.

17 sierpnia pytałem o aneks nr 2 do Porozumienia o współpracy w sprawie realizacji strategii RIT z dnia 6 marca 2015. Odpisał Pan, że nie miał Pan jeszcze tekstu aneksu na komisję, a pojawił się dopiero w dokumentach na Sesję. Prawdopodobnie jako gotowy, zatwierdzony już dokument przez komisję. Nie odpowiedział pan na pytanie jak można procedować nad dokumentem, którego nie ma. Może teraz pan odpowie ? Pytałem również o Aneks nr 1. Czy taki istnieje? Na stronie Gminy takiego dokumentu nie ma.

Ze względu na nagminne wykluczanie mnie z posiedzeń Komisji Gospodarki w ramach protestu wnoszę o wykreślenie mnie z jej szeregów. Uważam, że nie należy szerzyć kolejnych fikcji z moim udziałem. Zaoszczędzone pieniądze będę regularnie przekazywał na cel społeczny. Rada nie wyraziła zgody na utworzenie Funduszu Pomocowego, może to więc będzie początek jakiejś dobrej akcji charytatywnej na rzecz mieszkańców.

Zgodnie z Art. 24 Ustawy o Samorządzie Gminnym - Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Ponieważ do Komisji Gospodarki nie zostałem wybrany, ani przez nikogo desygnowany wnioskuję jak powyżej.

Regulamin Pracy Rady Miasta w Żarkach w § 1. pkt 1. mówi, że Rada obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych lub uroczystych. A w pkt 3., że na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady zwołuje w terminie ustawowym sesję nadzwyczajną podając powód jej zwołania.

Czyli na czyj wniosek została zwołana ostatnia sesja nadzwyczajna i jaki był powód jej zwołania, bo w zawiadomieniu takiej informacji nie było? Wspominałem o tym już w poprzedniej interpelacji, a jak mówi pan vice-przewodniczący Interpretacji, bo dowolnie przez niego interpretowanej.

O trybie zwoływania Komisji Wspólnej rzeczywiście mówi Statut Gminy Żarki w § 19. Pkt 2 tego paragrafu mówi jednak, że wspólne posiedzenie Komisji zwoływane jest z inicjatywy przynajmniej 2 Przewodniczących Komisji Stałych.Ktoś zapomniał się podpisać?

O powiadomieniach o Sesji rzeczywiście stanowi § 5 pkt 1, który mówi o powiadomieniach o Sesji co najmniej 7 dni przed jej terminem. A termin liczy się od dnia następnego od doręczenia zawiadomienia do dnia poprzedzającego Sesję. O tym też pisałem już wcześniej, ale nie otrzymałem na moje pytania żadnej odpowiedzi i żadnej innej interpretacji. Może teraz się doczekam.

Ustawa o samorządzie gminnym w Art. 20, pkt 5 mówi: Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Wielokrotnie na Sesje wpływały Uchwały w dniu trwania Sesji! Dlaczego ? Skoro to niezgodne z ustawą, gdyż nie ma czasu na przeanalizowanie jej treści. A głosowania nad gotowymi uchwałami były przeprowadzane ! Mimo, że nie były omawiane na żadnej Komisji !

Każda uwaga zgłoszona do oficjalnego pisma rady, wychodzącego na zewnątrz powinna być procedowana na Sesji.
A nadal brak odpowiedzi na pytania, jakie zadawałem w stosunku do tego pisma.

Ma pan rację panie v-ce przewodniczący, że nie można zmienić treści pisma po zakończeniu posiedzenia, ale zgłoszone uwagi powinny być przegłosowane.

Nie otrzymałem nadal odpowiedzi na pytanie, w jakiej wysokości wypłacono wynagrodzenia za Akcję Zima poszczególnym podmiotom wymienionym w odpowiedzi do NSA.

Brak również odpowiedzi na pytanie o uchwałę Rady o wyrażeniu zgody na budowę pawilonu Biedronka. Pytałem czy była to wyłącznie samodzielna decyzja Wojewody i Starosty Myszkowskiego wbrew stanowisku Rady, czy decyzję o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego podjęła Rada Miasta. Chcę zapoznać się z tą uchwałą.

Oczywiście wiem, że Rada Miasta nie wydaje zgody na budowy pawilonów handlowych, dokonuje jednak zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Chyba, że zmiany dokonał ktoś inny. Kto?

Prosiłem również o udostępnienie wniosku pana Marcina Podlejskiego z roku 2014 o przekształcenie jego działki rolnej (podobno był w tym czasie jej właścicielem) na działkę przeznaczoną na zabudowę produkcyjną.

Otrzymałem kserokopię Uwagi rodziców pana Marcina Podlejskiego nt. zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to chyba fragment Uwagi, gdyż nie zawiera podpisów osób składających to pismo. Nasuwa się pytanie czy złożenie Uwagi, nie przez pana Marcina Podlejskiego, a przez jego rodziców również skutkuje zmianą planów?

Podobno, żadnych innych wniosków nie było, na jakiej więc podstawie dokonano zmiany planu?

Odpowiedział mi Pan, że treść pisma do CBA jest identyczna z treścią przyjętą przez Radę, czyli nawet nie zostały poprawione błędy literowe ani merytoryczne co zapowiadał Pan Burmistrz. Ale to tylko świadczy o Radzie. Moje uwagi do tego pisma powinny być przegłosowane, gdyż były to krytyczne uwagi do pisma wskazujące błędy i przekłamania.

Z protokołu z Sesji z dnia 31.07 wynika, że Pan Burmistrz powiedział, że do pisma zostaną wprowadzone poprawki literowe. Jednak takowe nie zostały poczynione i dokument został wysłany z pozostawionymi błędami. Dlaczego ?
Pytałem na Komisji Gospodarki czy moje uwagi do odpowiedzi zostaną uwzględnione, powtórzyłem wiele uwag i zastrzeżeń na Sesji, ale uwagi te bez dyskusji i głosowania zostały odrzucone, a pan vice-przewodniczący nie zarządził głosowania do czego był zobowiązany.

Brak również odpowiedzi w zakresie punktu 6, na temat działki rolnej o powierzchni 0,56 ha, czy po jej podziale jej powierzchnia nadal ma ten sam wymiar i wartość ? Oraz czy nadal jest działką rolną i nie prowadzi się na niej żadnych prac budowlanych.

Jak widać na stronie Gminy wiele osób czyta moje interpelacje i dyskutuje o nich – również ze mną. Dlatego może się zdarzyć, że ktoś z mieszkańców, który przyszedł na Sesję cytuje fragmenty moich interpelacji. Każdy może te interpelacje dowolnie interpretować. Nie znaczy to panie vice-przewodniczący, że są to moi adwokaci. Takich nie potrzebuję, gdyż bronić umiem się sam, tak jak w tym momencie.

Na koniec mojej interpelacji proszę uprzejmie Pana Burmistrza o obiecane na poprzedniej Sesji wyrównanie nierówności na ulicy Szkolnej w Zaborzu. Zbliża się zima i sytuacja tylko się pogorszy.

Z poważaniem

Mirosław Jaskólski
Radny Rady Miasta Żarki29 odpowiedzi na “Radny Mirosław Jaskólski za obniżeniem diet radnych!”

 1. Mieszka pisze:

  Obnizyc nierobą

  0
  0
 2. Robert pisze:

  Sam jesteś nierób.

  0
  0
 3. darek161093 pisze:

  Ja cały czas myślałem że RADNI to wszystko co robią to jest na zasadzie że bez żadnych diet i wynagrodzeń a po prostu społecznie i tutaj straszne zdziwienie. Myślałem też że RADNI to ludzie wykształceni, ze szkołą,inteligentni,zaradni,z pewną pozycją społeczną ? Jestem rozczarowany za co oni posprzedawali się- totalna porażka !

  0
  0
 4. darek161093 pisze:

  Nie obrażaj Mieszka bo ci mieczem przyłoży

  0
  0
 5. Damian pisze:

  Funkcja radnego powinna być społeczna. Jakoś dawniej mogło tak być.

  0
  0
 6. Mentalista pisze:

  Jak widać dietą można podreperować budżet domowy

  0
  0
 7. Staśka pisze:

  Gdyby dieta była tylko rekompensatą za przejazd na Sesję,to by nie było tylu chętnych na radnych! Za takie pieniądze nic dziwnego że lgną jak pszczoły do miodu!

  0
  0
 8. darek161093 pisze:

  Za kasę wszystko da się kupić- najgorszym jest to że człowiek potrałi sprzedać się za drobne . Gdzie jest honor i godność ?

  0
  0
 9. kofi pisze:

  radni kiedys dostawali tylko obiad i zwrot za bilet na autobus, ciekawe czy teraz pracowaliby społecznie mysle ze raczej nie prawda?

  0
  0
  • Stara pisze:

   Kofi,radni kiedyś w przerwie sesji to dostawali bułkę z salcesonem i cienką herbatkę w kiosku GS-u/obecna siedziba UPT/,mieli też legitymację,która uprawniała do bezpłatnego przejazdu PKS po terenie gminy-tyle sprostowania.A posłowie,senatorowie,radni wojewódzcy i powiatowi to pracują społecznie ?A dotacje z budżetu Państwa dla partii co maja swoich przedstawicieli w Polskim Parlamencie ?Czy tylko radni z gminy Żarki pobierają diety ? Zbierz kilka tysięcy podpisów i złóż projekt ustawy która nie będzie przewidywała diet dla radnych.Dieta jest rekompensatą za utracone wynagrodzenie,gdy pracujący zawodowo radny uczestniczy w sesji czy komisji.

   0
   0
 10. Staśka pisze:

  Ciekawa jestem czy ktoś sprawdzał? A może i warto a propo tej dyskusji ,czy naprawdę Ci radni mają potrącenia ze swoich pensji w dniach ,kiedy uczestniczą w sesji, komisji !!!Przeciętnie jest to zazwyczaj raz w miesiącu- uśredniając

  0
  0
  • vabank pisze:

   “STANISŁAWA to staropolskie imię żeńskie, złożone z członu Stani- (“stać, stać się, stanąć”) oraz członu -sława (“sława”). Wywodzi się od słów oznaczających “stań się sławną” “. Tobie Pani Staśko raczej to nie grozi.

   0
   0
 11. Staśka pisze:

  Piszę o Osobach pracujących!Oczywiście zawodowo! Bo wiadomo że bezrobotni,renciści,emeryci to często ich forma dorobienia !

  0
  0
 12. Staśka pisze:

  Pani /pan Stara widzę ,żę macie apetyt na wyższą półkę !!!radni powiatowi,wojewódzcy ,senatorowie którzy mają jeszcze wyźsze diety jak z tego postu wynika!!! Kariera tzw polityczna zaczyna się od dołu !!!Dzisiaj 2 razy oglądałam komisję i sesję też 2 razy!Doszłam do wniosku jak łatwo robi się karierę polityczną w tym naszym kraju! Pan siedzący po prawej stronie pana Burmistrza,Wice przewodniczący Rady Miasta i Gminy Źarki nie tak dawno był Cieciem w szkole podstawowej na pół etatu,było to jego jedyne zatrudnienie!!!Póżniej został Sołtysem w Przybynowie,a następnie został Radnym!!!Pełniąc te dwie funkcje jednocześnie!!!!!!!!! Nie wypadało panu Burmistrzowi aby ten ,,,,Zdolny ,,,!!!! radny nie miał dochodowej pracy!!!!!Wiedz pan zdolny Świerdza dostał etat w Wodociągach !!!! Proszę mnie sprostować,jeżeli piszę nieprawdę !!!!!!Proszę państwa tak się robi kariery polityczne !!!!! Pani/Pan Stara pani chyba zna tego pana ?????????

  0
  0
  • bruno pisze:

   Nic dziwnego ze sie w zyciu tylko zólci dorobilas skoro zamiast zajac sie praca i biznesem siedziesz 6h na kompie marnujac czas !!!!!!taką mam mysl po przeczytaniu twojego wpisu .

   0
   0
 13. Staśka pisze:

  Po przemyśleniach,na drugi tydzień coś napiszę ,juź wiem co !bo muszę nadrobić moje zadania domowe!!!!!!!

  0
  0
 14. Staśka pisze:

  Ja Panie Bruno o moją żółć się nie martwię !i o nic się nie martwię !Ja tylko leżę i Pachnę !!!!Moje biznesy są tak ustawione że mam czas na wszystko !!!!!!!Jadę na Wekend ,póżniej się odezwę ! Chyba ,że będzie mi się nudziło

  0
  0
 15. Staśka pisze:

  A tak na marginesie panie Bruno,pan zna tego pana?????????

  0
  0
  • Bruno pisze:

   Znam nie znam czy to ma jakieś znaczenie ludzie głosowali sam się nie wybrał do rady a i pracować gdzieś trzeba .CZy dobrze spełnia funkcję kolejne wybory to zweryfikuja .A może Pani wystartuje w wyborach i osobiście zmieni Pani system ?????

   0
   0
 16. Barty pisze:

  Praca przeciętneprzecię

  0
  0
 17. Wyborca pisze:

  Podobno szeregowy radny pracuje kilka godzin miesięcznie.Gdyby nawet było to 8 godzin.Dieta takiego radnego jak wynika z artykułu pana redaktora to 1200zl miesięcznie. Za taką stawkę godzinową gdyby pracować cały miesiąc dałoby to ponad 25000 zł.Wychodzi na to że nasz szeregowy radny to musi być SUPER MĄDRA ĢŁOWA posiada ogromną wiedzę. Hmm Profesor na uniwersytecie to przy nim miernota jakaś.
  I Pan radny Alojzy też taki wspaniały superfachowiec no no kto by pomyślał.
  No no ale mamy radnych

  0
  0
  • vabank pisze:

   Powiedz mi proszę Panie Mieszkańcu,co Ci zrobili radni,że tak Nimi pogardzasz?Startowałeś w wyborach w 2014 r i przegrałeś ? .Nadal masz fobię z tego powodu ? weź sobie zaparz meliski to się wyciszysz;za rok kolejne wybory,startuj ,może Cię Panie Mieszkańcu wybiorą;no chyba,że się obawiasz,że dostaniesz 5 lub 7 głosów.
   Masz jakieś uwagi do radnego Zielińskiego ? dlaczego nie podzielisz się nimi bezpośrednio z zainteresowanym?To samo dotyczy pozostałych radnych.Dlaczego nie lubisz ludzi,swoich bliźnich,sąsiadów,Polaków ?.Błogosławionej Niedzieli Ci życzę Panie Mieszkańcu.

   0
   0
 18. Optymista pisze:

  Gratuluję Panu Jaskólskiemu postawy wyrażonej w piśmie. Mam wątpliwości czy adresaci znajdą trochę dobrej woli by przeczytać ze zrozumieniem ten tekst.
  Może warto zamieścić na tej stronie informację, ile Pan Zieliński zainkasował gotówki z naszych pieniędzy za służenie społeczeństwu od początku “demokracji” w Polsce.

  Pozdrawiam ludzi myślących.

  0
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *