pochmurnie
24°
23°
sobota
Reklama
Rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Żarkach
27 lutego 2024 r. | 11:50
0

1 marca rusza rekrutacja do Klubu Dziecięcego w Żarkach na rok szkolny 2024/2025.

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLUBU DZIECIĘCEGO W ŻARKACH NA ROK 2024/2025
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
2. Statut Klubu Dziecięcego w Żarkach
INFORMACJE OGÓLNE
§ 1
1. Dzieci do klubu przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji do Klubu lub karty
zgłoszenia dziecka do Klubu złożonego w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych.
2. Przebieg rekrutacji do Klubu obejmuje:
- ogłoszenie o rekrutacji dzieci na dany rok szkolny,
- powołanie Komisji Rekrutacyjnej,
- ustalenie harmonogramu rekrutacji,
- wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do Klubu.
3. Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie pisemnej karty zgłoszenia dziecka do Klubu. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Żarkach” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkie obowiązujące w rekrutacji terminy i wymagane czynności rodziców zawiera Harmonogram rekrutacji nadany na dany rok przez Kierownika Klubu Dziecięcego.
5. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Klubu, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków komisji kwalifikacyjnej.
6. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do Klubu w trakcie roku szkolnego. W ciągu roku,w sytuacji zwolnienia się miejsca w grupie, dzieci są przyjmowane przez kierownika Klubu przy zastosowaniu obowiązujących kryteriów i zasad. Na wolne miejsce, kierownik Klubu przyjmuje następnego w kolejce kandydata, który w procesie rekrutacji uzyskał największą liczbę punktów, spośród kandydatów, którzy nie otrzymali miejsca w Klubie, lub na nowy wniosek złożony przez rodzica kandydata.
7. Kierownik Klubu podaje do publicznej wiadomości w formie komunikatu informację o harmonogramie rekrutacji, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do Klubu. Komunikat jest publikowany na tablicy informacyjnej w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej umigzarki.pl i przedszkole-zarki.pl ( w zakładce „Klub Dziecięcy”)
8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna.
REKRUTACJA
§ 2
1. Rekrutacja do Klubu odbywa się poprzez złożenie wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Żarkach.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci będących wychowankami Klubu składają deklarację kontynuacji na kolejny rok szkolny.
3. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do Klubu karty zgłoszenia wraz z oświadczeniami w formie papierowej, w wymaganym terminie.
4. Druki można pobrać ze strony internetowej: umigzarki.pl i przedszkole-zarki.pl lub w formie papierowej w placówceprzy ul. Ofiar Katynia 3 lub w biurze Klubu ul. Wierzbowa 8.
5. Rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Żarkach odbywa się corocznie na wolne miejsca, na następny rok szkolny, trwający od 1 września do 16 sierpnia. Termin rozpoczęcia rekrutacji- od 1 marca do 31.03 danego roku.
6. Dzieci do Klubu przyjmowane są w wyniku prowadzenia rekrutacji podstawoweji rekrutacji uzupełniającej na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego.
7. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest zgodnie z harmonogramem rekrutacji ogłoszonym przez Kierownika Klubu.
8. Dzieci nieprzyjęte do Klubu w związku z brakiem miejsc w rekrutacji podstawowej, umieszczane są na liście oczekujących na przyjęcie do Klubu i mogą brać udziałw rekrutacji uzupełniającej.
9. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na bieżąco w ciągu roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie.
10. W przypadku, kiedy liczba dzieci zgłoszonych do Klubu przekracza liczbę wolnych miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria, które są równoważne tj. mają jednakową wartość liczbową i których spełnianie należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.
11. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne nie odbywa się. Przyjęte zostają wszystkie dzieci.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU
§ 3
1. Do Klubu przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Żarki. Warunek ten stanowi kryterium podstawowe dla przyjęcia dziecka do Klubu.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, Klub nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin na odpowiednio określonych zasadach.
3. Zapisy do Klubu prowadzone są przez cały rok. Wolne miejsca w Klubie określone są jako miejsca, na które nie złożono deklaracji kontynuacji.
4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się kryteria określone w Statucie Klubu Dziecięcego w Żarkach
- dzieci rodzica(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3):* ( 10 pkt)
-dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: (10 pkt)
- dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: (10 pkt)
-dzieci z rodzin wielodzietnych: (10 pkt)
i kryteria dodatkowe:
-dzieci obojga rodziców pracujących (5 pkt)
-dzieci rodzica bezrobotnego (jednego lub dwojga), który deklaruje chęć powrotu do pracy zawodowej (5pkt)
-dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Publicznego w Żarkach (5pkt)
-dochód na członka rodziny poniżej 1500,00zł/mc (5 pkt)
ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
§4
1. Kwalifikowanie odbywa się na podstawie uzyskanej liczy punktów rekrutacyjnych
2. Liczba punktów uzyskanych w placówce jest sumą wartości punktowych spełnionych kryteriów.
3. Punkty za spełnienie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
- zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia;
- dostarczono do placówki wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z odpowiednimi dokumentami;
4. W razie nieprzyjęcia dziecka do Klubu rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść odwołanie do kierownika Klubu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.
7. Kierownik informuje rodziców/prawnych opiekunów o sposobie rozpatrzenia odwołania na piśmie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.
8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do Klubu na dany rok podpisują umowę w sprawie korzystania z usług Klubu w terminie określonym przez kierownika Klubu.
9. Nie podpisanie umowy przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do Klubu, skreśleniem go z listy przyjętych i przyjęciemdziecka z rezerwowej listy oczekujących na miejsce w Klubie.
10. W przypadku zgłoszenia na piśmie przez rodziców/prawnych opiekunów nieobecności dziecka w Klubie, która będzie trwała nieprzerwanie powyżej jednego miesiąca, kierownik Klubu możeprzyjąć na ten okres kolejne dziecko z listy oczekujących, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jego rodzicami.
11. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące działania:
a) złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych.
b) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do Klubu.
c) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną imiennej listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci nie zakwalifikowanych do Klubu.
d) podanie do publicznej wiadomości imiennej listy przyjętych i dzieci nieprzyjętych do Klubu.
e) podpisanie umów z rodzicami na dany rok szkolny.
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
§5
1. Liczba członków komisji jest nieparzysta.
2. W skład komisji wchodzą:
- przewodniczący
- członek
- członek
3. Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej są obowiązane do nieujawnienia informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także pracowników Klubu.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w karcie, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do Klubu oraz załączonymi do nich dokumentami oraz ustala terminposiedzenia komisji.
6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji,
7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji, imię i nazwisko przewodniczącego i członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
8.Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych - lista rezerwowa (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów, datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).
OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI
§6
1. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do Klubu są zobowiązani do:
- pobrania karty zgłoszenia do Klubu, wypełnienia i dostarczenia do placówki
w wymaganym terminie,
- dołączenia wymaganych zaświadczeń i oświadczeń (o zatrudnieniu, wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej, bądź pobierania nauki w systemie dziennym, niepełnosprawności),
- wypełnieniu oświadczeń, które dotyczą kandydata.
2. Dokumenty składane w oryginale, są zgodne z art. 76 § 1 kodeksu postępowaniaadministracyjnego lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. e, f, g ).
3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
PRZEPISY KOŃCOWE
§7
1. Kierownik Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
2. Załącznikiem do niniejszych zasad jest - Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Żarkach - do pobrania TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *