zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
Uwagi RIO do przetargu na przebudowę ul. Topolowej w Żarkach
07 grudnia 2018 r. | 12:04
18

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przy kontroli urzędu w Żarkach miała poważne uwagi do postepowania w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej w Żarkach”.

Treść uwag poniżej.

W 2018 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ulicy Topolowej w Żarkach” w którym:
- zaniechano wezwania wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do uzupełnienia dokumentu pn.: „zobowiązanie do udostępnienia zasobów”, wymaganego w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania wymaganych warunków, pomimo że wykonawca powołał się na zasoby innego podmiotu a przedłożony przez niego ww. dokument zawierał wadę prawną powodującą jego nieważność.

W niniejszym postępowaniu jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie zdolności technicznej tj. wykonania minimum jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 200.000,00 zł. Wykonawca w zakresie spełniania tego warunku powołał się na doświadczenie innego podmiotu i w związku z tym obowiązany był załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów. Załączony przez wykonawcę do oferty ww. dokument zobowiązania nie został podpisany przez podmiot na zasoby którego wykonawca się powołał zatem dokument ten nie stanowił oświadczenia woli tego podmiotu. W związku z brakiem tego dokumentu brak było tym samym podstaw do ustalenia, że wykonawca spełnia wymagany warunek w zakresie zdolności technicznej. Powyższym naruszono przepisy art. 26 ust. 3 w związku z art. 22a ust. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz w związku z art. 78 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Stosownie do wskazanego art. 26 ust. 3 ww. ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zgodnie z art. 22 a ust. 2 ww. ustawy wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Stosownie do art. 9 ust. 1 tej ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie natomiast z art. 78 § 1 ww. ustawy kodeks cywilny, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
- zaniechano żądania od wykonawcy wskazania podmiotu na zasoby którego się powoływał jako podwykonawcy zamówienia oraz wskazania tej części zamówienia które zostaną przez tego podwykonawcę wykonane (robót do wykonania których, wymagane są zdolności podmiotu trzeciego, na które wykonawca się powołał). Powyższe było niezgodne z przepisami art. 22a ust. 4 w związku z art. 36b ust. 1 ww. ustawy prawo zamówień publicznych. Stosownie do wyżej wskazanego art. 22a ust. 4 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Stosownie zaś do ww. art. 36b ust. 1 zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaniechano żądania od wykonawców, którzy powołają się na zasoby innych podmiotów w zakresie wykazania spełniania wymaganych warunków, przedłożenia przez nich stosownych dokumentów dotyczących tych podmiotów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ww. ustawy prawo zamówień publicznych. Naruszono tym art. 36 ust. 1 pkt 6, art. 41 pkt 7a w związku z art. 22a ust. 3 ww. ustawy prawo zamówień publicznych oraz w związku z postanowieniami § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Stosownie do wskazanego art. 22a ust. 3 ww. ustawy zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. Zgodnie z natomiast postanowieniami § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 (tego rozporządzenia).

Sprawdzenie kompletności i ocena ofert należało do członków komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 8 lutego 2018 r. do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

Przygotowanie dokumentacji do postępowania o zamówienie publiczne należało do Inspektora ds. zamówień publicznych. Nadzór w tym zakresie nad pracownikiem pełnił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.

PAWEŁ GĄSIORSKI18 odpowiedzi na “Uwagi RIO do przetargu na przebudowę ul. Topolowej w Żarkach”

 1. mieszkanka pisze:

  Przecież ta firma to ,, etatowy” wykonawca większości dróg w Żarkach. Może liczyć na przychylność Urzędników. Ciekawe w jaki sposób się ,, odwdzięcza ” ?

  33
  1
  • bruno pisze:

   A kto Ci broni iść na sesję i zadac takie fajne infantylne pytanie ??

   4
   23
   • Mikołaj pl pisze:

    Infantylna to ty jesteś ?

    24
    3
   • Prawdopodobnie Dariusz Szlęk" pisze:

    bruno ale pytań nie pozwoliła zadawać ZN czyt. znanej pamięci Przewodnicząca Stanisława Nowak !!! Przewodnicząca wszechczasów ??? Co teraz BP bez niej zrobi jak nie będzie belfer krzyczał i rządził ???

    18
    1
 2. Romek pisze:

  bruno ćwoku ze wsi, przecież wiesz najlepiej że na takie pytania to towarzystwo wzajemnej adoracji nie odpowiada ……

  31
  1
  • Prawdopodobnie Dariusz Szlęk* pisze:

   bruno musisz obejrzeć większość powtórek z posiedzeń u udziałem burmistrza Podlejskiego i zobaczysz że on w ogóle nie odpowiada na zadawane pytania i milczy jak Burek !!!
   ???

   27
   3
  • Prawdopodobnie Dariusz Szlęk* pisze:

   Dali radę KNF to i dadzą radę TWA czyt. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji
   ???

   22
   1
   • Antycypis pisze:

    Z tego co wiem to PAD podpisał cichaczem ustawę o przejmowanie banków za tzw. 1 złotówkę.Wielka mi afera gdzie główny manipulant i lapowkarz Chrzanowski nawet nie trafi do aresztu. Koledzy z dojnej zmiany nie pozwolą zrobić krzywdy swoim. O taką dojdą rade ci chodzi?

    4
    4
 3. bruno pisze:

  wiesz bo mało kto moze sie tak poniżyc zeby wdawac sie w dyskusje z kims takim jak ty wiedz co sie dziwisz ze nie maja ochoty z toba wdawac sie w dyskuty i to mi sie bardzo w tych naszych władzach podoba 🙂

  4
  22
 4. I TWA pisze:

  Powoli powoli i TWA sie …….

  15
  1
 5. Pomoc z internetu pisze:

  Prawdopodobnie Dariusz Szlęk* napisał(a):
  7 grudnia 2018 o 06:44
  PiS jest taki wielki i mocny i nie może sobie poradzić z takim już troszeczkę leciwym łobuzem burmistrzem PO że aż mnie pełen podziw bierze w stosunku do tego starszego łobuza PO ???

  7 1
  ODPOWIEDZ
  Trzeba z werwą napisał(a):
  7 grudnia 2018 o 16:39
  PIS ogólnie jest mocny i co z tego?
  Dopuki w Żarkach kieruje nim pani z Koziegłowskiej to nic nie zdziałają .Totalna klapa .

  4 1
  ODPOWIEDZ
  Rusz sie albo oddaj horągiewke napisał(a):
  8 grudnia 2018 o 07:54
  Dokladnie gruba rusz sie wreśce kobieto.

  1 0

  13
  0
 6. Gapa pisze:

  Nie kumam .O co biega ?

  1
  0
 7. Pomoc z internetu pisze:

  Prawdopodobnie Dariusz Szlęk* napisał(a):
  7 grudnia 2018 o 06:44

  PiS jest taki wielki i mocny i nie może sobie poradzić z takim już troszeczkę leciwym łobuzem burmistrzem PO że aż mnie pełen podziw bierze w stosunku do tego starszego łobuza PO ???

  2
  0
  • Pomoc z internetu pisze:

   Trzeba z werwą napisał(a):
   7 grudnia 2018 o 16:39

   PIS ogólnie jest mocny i co z tego?
   Dopuki w Żarkach kieruje nim pani z Koziegłowskiej to nic nie zdziałają .Totalna klapa .

   3
   0
   • Pomoc z internetu pisze:

    Rusz sie albo oddaj horągiewke napisał(a):
    8 grudnia 2018 o 07:54

    Dokladnie gruba rusz sie wreśce kobieto.

    1
    0
 8. Pomoc z internetu pisze:

  A teraz proszę sznownej Gapy jest wszystko jasne ?

  8
  0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *