zachmurzenie duże
19°
18°
poniedziałek
Reklama
fot. powiat lubiński
Zostań zawodowym strażakiem
17 listopada 2021 r. | 11:33
0

Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komedzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 1/1
Stanowisko proponowane: stażysta
Stanowisko docelowe (etatowe): pomocnik dyżurnego operacyjnego
System pełnienia służby: zmianowy
Miejsce pełnienia służby: Wydział Operacyjny, Sekcja Koordynacji Ratownictwa i Przetwarzania Danych
Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, 40-042 Katowice ul. Wita Stwosza 36.
Planowany termin przyjęcia do służby: grudzień 2021r.

Zakres podstawowych zadań realizowanych na proponowanym stanowisku:
 koordynowanie działań ratowniczo – gaśniczych prowadzonych na terenie województwa;
 koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, prowadzonych na szczeblu wojewódzkim;
 koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych;
 udział w opracowywaniu dokumentacji z działań ratowniczych;
 analizowanie dokumentacji operacyjnej Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej i jej aktualizacja;
 analizowanie stanu sił i środków podległych jednostek organizacyjnych PSP;
 prowadzenie bieżącego monitoringu w zakresie występujących na terenie województwa zagrożeń oraz opracowywanie stosownych analiz i wynikających z nich wniosków;
 udział w inspekcjach gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. śląskiego oraz kontroli toku pełnienia służby w podległych jednostkach organizacyjnych PSP;
 sprawowanie dozoru nad obiektami i terenem Komendy Wojewódzkiej;
 kontrolowanie i obsługa pojazdów będących w dyspozycji Wydziału operacyjnego.

Wymagania:
- stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:
kandydat do służby w PSP musi spełniać kryteria określone w art. 28 ust.1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o PSP (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 z późn. zm.) tj:
 posiadać obywatelstwo polskie,
 być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 korzystać z pełni praw publicznych,
 posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Ponadto kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia do służby w PSP musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (art. 34 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy), mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej, powyższego warunku nie stosuje się do kobiet.
- pożądane, związane ze stanowiskiem pracy:
 znajomość podstawowych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy w szczególności ustawy z dnia 24.08.1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej;
 umiejętność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, rzetelność, komunikatywność, samodzielność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dyspozycyjność;
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word);
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i w piśmie;
 prawo jazdy kat. C.

Wymagane dokumenty:
- niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego
1. Podanie o przyjęcie do służby w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (druk nr 1 do pobrania);
2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych wystawione w okresie od 27 października 2021r. do 10 listopada 2021r. (druk nr 2 do pobrania). Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Podanie należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą. Brak własnoręcznego podpisu czy daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
- niezbędne w celu przystąpienia do dalszego etapu naboru (należy złożyć po otrzymaniu pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej):
3. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie, uprawnienia, posiadane umiejętności;
5. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, (jeżeli kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej) (druk nr 3 do pobrania).

Aby otrzymać punkty preferencyjne za wyszkolenie pożarnicze w OSP, zaświadczenie musi dokumentować udział w co najmniej dwóch zdarzeniach w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia musi być potwierdzone przez właściwego dla działalności OSP komendanta powiatowego/miejskiego PSP.

UWAGA: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk nr.. do pobrania” dostępne są w siedzibie KW PSP w Katowicach, oraz zamieszczone na stronie internetowej Komendy https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice w zakładce ,,załatw sprawę” – nabór do służby w KW PSP Katowice i Biuletynie Informacji Publicznej KW PSP w Katowicach https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice/mapa-strony?show-bip=true w zakładce nabory do KW PSP i obowiązują wyłącznie w formie dostępnej powyżej. Inna forma dokumentu będzie skutkowała odrzuceniem całości dokumentacji kandydata.

Informacje dodatkowe:
 postępowanie kwalifikacyjne będzie się składało z następujących etapów:
I. oceny dokumentów (podanie - druk nr 1, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych – druk nr 2),
II. testu sprawności fizycznej,
III. sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii),
IV. oceny dokumentów (niezbędnych do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej),

V. rozmowy kwalifikacyjnej,
VI. ustaleniu zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP;
 na proponowanym stanowisku w służbie przygotowawczej stażysta będzie otrzymywał wynagrodzenie netto około 3500,00 zł;
 kandydat po przyjęciu do służby, w okresie do 3 miesięcy zostaje skierowany na szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, które trwa około 4 miesięcy w systemie skoszarowanym w szkole lub ośrodku szkolenia PSP.

Materiały

Ogłoszenie o naborze - stażysta - Wydział Operacyjny, Sekcja Koordynacji Ratownictwa i Przetwarzania Danych
Ogłoszenie​_o​_naborze​_-​_stażysta​_-​_Wydział​_Operacyjny,​_Sekcja​_Koordynacji​_Ratownictwa​_i​_Przetwarzania​_Danych.pdf 0.77MB
druk nr 1 Podanie
druk​_nr​_1​_Podanie.pdf 0.85MB
druk nr 2 Zaświadczenie lekarskie
druk​_nr​_2​_zaświadczenie​_lekarskie.pdf 0.17MB
Informacja o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego - Wydział Operacyjny, Sekcja Koordynacji Ratownictwa i Przetwarzania Danych
Informacja​_o​_wynikach​_I​_etapu​_postępowania​_kwalifikacyjnego​_-​_Wydz​_Operacyjny,​_Sekcja​_Koordynacji​_Ratownictwa​_i​_Przetwarzania​_Danych.pdf 0.39MBDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *